Avís legal

CONDICIONS LEGALS DE COMPRA D'ENTRADES “ON-LINE” A TRAVÉS DE LA WEB www.eixampleteatre.cat


Vostè està formalitzant una transacció comercial amb la gestora de l'EIXAMPLE TEATRE, MAGIAJUNIOR-83 SLU (d'ara endavant L'ORGANITZADOR) amb CIF B66421751 domiciliada c/Aragó 140 de Barcelona.

Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat en l'e-mail info@eixampleteatre.cat o número de telèfon 639717488 en horari d'oficina per atendre al públic.

En compliment del que es disposa en l'article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (Llei 34/2002) li informem que L'ORGANITZADOR és una Societat Limitada inscrita en el Registre Mercantil en el TOMO 44563, FOLIO 187, HOJA 460037, del Registre Mercantil

La venda d'entrades s'entén realitzada al nostre domicili social i el comprar l'entrada implica l'acceptació de les condicions generals en el moment de la compra.

Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l'operació de compra d'entrades per part dels usuaris que procedeixin a l'adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/s entrada/s objecto de compra.

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS
L'ORGANITZADOR ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d'adquirir entrades a través d'Internet per assistir als diferents espectacles que organitzi. Els usuaris d'Internet que accedeixen a la web de l'ORGANITZADOR i, concretament, a aquesta secció de compravenda d'entrades, assumeixen voluntàriament i s'obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes, i que seguidament s'exposen.

2. FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA
Des del moment en què l'usuari cursi l'ordre de compra d'una o més entrades serà denominat "COMPRADOR", i quedarà obligat com a tal enfront de l'ORGANITZADOR que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d'Internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda per l'ORGANITZADOR té caràcter contractual vinculant.

El COMPRADOR ha d'emplenar correcta i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l'ordre de compra serà confirmada per l'ORGANITZADOR, per correu electrònic o per altres mitjans sense demora, i des d'aquest moment quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment de l'acordat.

3. CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D'ENTRADES A través D'AQUEST www.eixampleteatre.cat
L'adquisició de la/s entrada/s representa l'acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

A) L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l'Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l'Organització a privar l'accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l'accés al recinte, l'Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l'admissió disposar de l'entrada completa i en bon estat. L'entrada haurà de conservar-se fins a la sortida del recinte.

B) El nº d'entrades, el preu i ubicació de les mateixes, serà escollit pel COMPRADOR en el procés de compra i no podrà modificar-se una vegada formalitzada aquesta.

C) La compra d'entrades a través de la web oficial de l'ORGANITZADOR disposa del servei d'impressió d'entrades, el qual permet (i) imprimir l'entrada en el mateix moment de finalització del procés de compra (descarregant un arxiu pdf) o bé, (*ii) guardar l'arxiu en l'ordinador per a la posterior impressió. En situacions excepcionals, per motius tècnics i/o de seguretat, el servei d'impressió d'entrades podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR haurà de presentar-se en les taquilles del recinte on se celebri l'espectacle, amb una antelació mínima d'1 hores abans de l'esdeveniment, per a la recollida de la/s entrada/s. Per procedir a la recollida, el COMPRADOR haurà de presentar en les taquilles:
* La targeta de crèdit / dèbit amb la qual va realitzar la compra.
* El DNI/ passaport del titular d'aquesta targeta de crèdit /dèbit
* El resguard de l'operació de compra (Confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

D) Una vegada adquirida l'entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment, tret de casos de força major. En cas de cancel·lació no causada per força major, el comprador podrà sol·licitar el reemborsament en el termini de quinze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'ORGANITZADOR, i presentant, en tot cas, justificant de compra. En qualsevol cas de devolució, l'ORGANITZADOR únicament reemborsarà l'import de l'entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa tals com, a manera d'exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l'import corresponent a les compres efectuades, s'entendrà com la renúncia per part d'aquest a la devolució dels imports que, si escau, poguessin correspondre'ls. En cap cas procedirà devolució alguna més enllà dels terminis establerts.
La impossibilitat del COMPRADOR d'assistir a l'espectacle per causes alienes a l'ORGANITZADOR i/o l'error en realitzar l'adquisició no seran motius vàlids per sol·licitar la devolució de l'import del preu de les entrades.

I) L'ORGANITZADOR es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, i també decretar la suspensió de l'espectacle.

4. CONDICIONS D'ACCÉS I ESTADA EN LES INSTAL·LACIONS DE L'ESPECTACLE
A) L'ORGANITZADOR es reserva sempre el dret d'admissió. L'edat mínima legal per accedir a aquest tipus d'esdeveniments és de 16 anys. Qualsevol menor d'aquesta edat haurà d'anar acompanyat d'un adult responsable.

B) Per raons de seguretat, en el moment d'accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en espectacles públics. Queden terminantment prohibides, i per tant, legitimaran la prohibició d'accés, les següents conductes:
- La introducció de begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d'artifici o objectes anàlegs.
- La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència.
- Trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotrópics o substàncies anàlogues.

C) L'ORGANITZADOR podrà negar l'accés o expulsar del recinte al portador de l'entrada en cas d'incompliment de les presents condicions o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l'organització o personal del recinte.

La denegació de l'accés o expulsió també es podran dur a terme en el cas que, racionalment, pugui preveure's que la seva permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents a l'esdeveniment, responsabilitzant-se personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.

D) L'ORGANITZADOR es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flaix, filmar o registrar. El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dins dels recintes per diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús.

Si existeix video vigilància en l'accés li informem que la seva imatge passarà a formar part d'un fitxer responsabilitat de l'organitzador amb la finalitat de control d'accessos i seguretat de l'esdeveniment, així com resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant l'organitzador de l'esdeveniment.

5. DE L'ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES
A) La/s entrada/s adquirides en aquesta web han de ser custodiades fins al dia de l'esdeveniment com si fos diners en metàl·lic. El COMPRADOR de l'entrada o la persona a nom de la qual es personalitza l'entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació de la mateixa, perdent tots els drets que aquesta li atorga per poder accedir al recinte.

B) L'ORGANITZADOR no es fa responsable de cap pèrdua o robatori d'entrades. Així com tampoc de cap pertinença personal.

D) L'adquisició d'entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar la mateixa, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sorteigs), si no és amb consentiment exprés i escrit de l'ORGANITZADOR. L'incompliment d'aquesta prohibició legitimarà a l'ORGANITZADOR per a la inutilització de la/s entrada/s i l'inici de quantes accions legals consideri oportunes per a la reclamació dels danys i perjudicis que tal conducta hagi pogut ocasionar a l'ORGANITZADOR.

6. DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, les dades personals dels COMPRADORS s'incorporaran a un fitxer automatitzat del que Eixample Teatre, amb domicili a Aragó 140 08011 Barcelona, és responsable.

La incorporació de tals dades al fitxer en qüestió s'efectuarà per poder dur a terme la gestió i seguiment de la compravenda fins que l'espectacle pel qual van ser adquirides les entrades s'hagi celebrat. Només en el cas que el comprador hagués desmarcat la casella del tractament de les seves dades amb finalitats comercials (al moment de “pagament” dins del procés de compra), aquestes dades no serien utilitzats per a posteriors comunicacions per part de l'ORGANITZADOR.

Et recordem el dret d'accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament de les teves dades mitjançant comunicació escrita a l'adreça postal de Aragó 140 08011 Barcelona o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@eixampleteatre.cat

7.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
A la compravenda d'entrades que es duu a terme a través d'aquest *site li resulta d'aplicació la legislació espanyola.
Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en l'execució de la compravenda, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Compartir: